Salgs- og leveringsbetingelser

Download salgs- og leveringsbetingelser til print her.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer mellem Eickhoff & Co A/S (herefter ”E&C”) og den part, som er angivet på faktura eller tilbud (herefter ”Køber”), medmindre parterne i hvert enkelt tilfælde skriftligt aftaler andet.

1. Tilbud
1.1 E&C er ikke bundet af tilbud fremsat overfor Køber og kan til enhver tid uden varsel tilbagekalde afgivne tilbud indtil Køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra E&C.

2. Oplysninger om leverancer fra E&C
2.1 Alle oplysninger om leverancers vægt, dimensioner, kapacitet, priser, tekniske specifikationer og andre data, som er anført i kataloger, prospekter eller lignende er omtrentlige. Sådanne oplysninger er kun bindende for E&C i det omfang, de udtrykkeligt er gengivet i ordrebekræftelsen.

2.2 Uanset om tegninger, tekniske dokumenter og lignende, der er udarbejdet til brug ved fremstillingen eller fremskaffelsen af leverancer eller dele heraf, overlades til Køber, forbliver disse E&C’s ejendom. Køber må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra E&C anvende de nævnte oplysninger. I øvrigt er Køber forpligtet til at forhindre, at de nævnte oplysninger overgives til eller anvendes af Købers ansatte, konsulenter, kunder, leverandører, underleverandører eller andre. Ovennævnte oplysninger må endvidere ikke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde kommunikeres til tredjemand.

3. Priser
3.1 Priser angivet i tilbud og ordrebekræftelser er eksklusive moms og enhver anden offentlig skat afgift. Priserne er ab fabrik, med mindre andet er skriftligt aftalt (Se faktura eller tilbud), og er eksklusiv eventuel udgift til emballage.

4. Betaling
4.1 Køber skal erlægge betaling til E&C kontant. Enhver betaling i henhold til E&C’s ordrebekræftelser forfalder 30 dage fra fakturadato, med mindre andet er skriftligt aftalt. (se faktura eller tilbud).

4.2 Betaler Køber ikke i rette tid, er E&C berettiget til af det udestående beløb at beregne en årlig rente, fra beløbets forfaldsdato og i øvrigt som angivet på faktura. Såfremt der ikke på faktura er angivet oplysninger om rentens størrelse, udgør den årlige rente Nationalbankens til enhver tid fastsatte diskonto tillagt 6%.

4.3 Rente efter punkt 4.2 tilskrives månedligt og der beregnes rentes rente.

5. Leveringstid
5.1 E&C leverer leverancer indenfor den på faktura eller tilbud angivne frist. Dette gælder dog alene såfremt E&C inden 5 hverdage fra E&C’s afsendelse af ordrebekræftelsen skriftlig fra Køber har modtaget samtlige oplysninger, som er nødvendige for leverancens gennemførelse.

5.2 Såfremt E&C ikke leverer inden for leveringstiden og dette ikke skyldes Købers forhold, er Køber ved en overskridelse af leveringstiden med mere end 1 måned berettiget til ved skriftligt påkrav til E&C at kræve levering indenfor en angivet rimelig frist herefter (”påkravsfristen”), dog minimum 2 uger. Såfremt E&C overskrider påkravsfristen, er Køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til E&C at hæve aftalen om købet. Dette gælder dog såfremt Købers oprindelige påkrav indeholdt en angivelse af, at Køber agtede at hæve aftalen, såfremt levering ikke skete inden for påkravsfristen.

5.3 Ved forsinket levering er Køber alene berettiget til erstatning for den del af Købers tab, som Køber har lidt i perioden efter udløb af påkravsfristen og indtil Køber har eller burde have foretaget dækningskøb. Købers erstatningskrav i forbindelse med den forsinkede leverance kan maksimalt udgøre et beløb svarende til købesummen for den forsinkede leverance, uanset om Købers eventuelle tab måtte overstige et sådanne beløb. Denne begrænsning af Købers ret til erstatning gælder dog ikke såfremt forsinkelsen skyldes E&C eller E&C’s ansattes forsæt eller grove uagtsomhed.

Køber kan ikke herudover kræve godtgørelse, erstatning for indirekte tab eller anden kompensation i anledning af forsinkelse fra E&C’s side.

6. Leveringssted og – tidspunkt.
6.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt leveres leverancerne til Købers adresse.

6.2 Levering anses for sket på det tidspunkt hvor leverancerne afsendes fra E&C’s værksted eller afsendes fra et dansk toldsted til Købers adresse eller aftalte leveringssted.

​6.3 Forsendelse foregår for Købers regning og risiko. Ved manglende skriftlig aftale om forsendelsesmåde bestemmer E&C denne.

7. Undersøgelsespligt og reklamation
7.1 Det påhviler Køber at undersøge leverancen straks efter modtagelsen.

7.2 Såfremt Køber vil påberåbe sig, at leverancen er utilstrækkelig eller behæftet med mangler, skal Køber fremsende en meddelelse herom, inklusive angivelse af årsagen til reklamationen, således at denne meddelelse er E&C i hænde senest 8 arbejdsdage efter modtagelsen af leverancen.

7.3 E&C er ikke forpligtet til at modtage leverancer retur, med mindre dette særskilt er skriftligt aftale mellem parterne.

8. Garanti
8.1 For mangler ved leverancer, som skyldes fejl i konstruktion, fremstilling eller materialer, yder E&C en garanti i 12 måneder fra leveringsdato. E&C’s garanti omfatter dog kun fejl og mangler, der opstår under forsvarlig benyttelse af leverancerne inden for garantiperioden. E&C hæfter således ikke for fejl som følge af forkert benyttelse, installation eller vedligeholdelse. E&C hæfter endvidere ikke for fejl og mangler, såfremt der på leverancen er udført reparation af andre end af E&C eller af E&C godkendte reparatører. E&C hæfter aldrig for følger af anvendelse af uoriginale reservedele eller normalt slid og ælde.

8.2 I tilfælde af brug af specielle komponenter vil garantiperioden for disse være den samme, som E&C er i stand til at opnå hos sine leverandører. Brugen af specielle komponenter vil fremgå af ordrebekræftelsen.

8.3 Ved berettiget og rettidig reklamation har E&C ret til at vælge enten (i) at reparere den fejlbehæftede leverance på det sted, hvor leverancen befinder sig, (ii) at få den fejlbehæftede leverance returneret for reparation, eller (iii) at udskifte den fejlbehæftede leverance. E&C får automatisk ejedomsretten til en tilbageleveret leverance, der er ombyttet med en ny. Det samme gør sig gældende for så vidt angår delkomponenter i en leverance, som E&C har udskiftet i forbindelse med en reparation.

8.4 Ved returnering til E&C af fejlbehæftede leverancer eller dele heraf til reparation under garantien bærer Køber risikoen ved transporten og afholder fragt omkostningerne, med mindre andet er aftalt.

8.5 Såfremt E&C har udskiftet en fejlbehæftet leverance, løber garantiperioden for den nye leverance fra tidspunktet for den oprindelige (fejlbehæftede) leverance. Såfremt E&C har repareret en leverance og i den forbindelse foretaget udskiftning af delkomponenter, løber garantiperioden for sådanne udskiftede delkomponenter fra tidspunktet for levering af leverancen.

8.6 Ved mangelfuld eller fejlbehæftet leverance er Køber alene berettiget til erstatning for sit tab, jf. punkt 9.1 såfremt E&C ikke indenfor en rimelig frist har afhjulpet manglen/fejlen.

9. Ansvarsbegrænsning
9.1 Ansvarsbegrænsning ved mangelfuld eller fejlbehæftet leverance.

9.1.1 Købers erstatningskrav kan maksimalt udgøre købesummen for den mangelfulde/fejlbehæftede leverance, uanset om Købers eventuelle tab måtte overstige et sådant beløb. Denne begrænsning af Købers ret til erstatning gælder dog ikke såfremt manglen/fejlen skyldes E&C’s eller E&C’s ansattes forsæt eller grove uagtsomhed. Køber kan ikke herudover kræve godtgørelse, erstatning for indirekte tab eller anden kompensation i anledning af manglen/fejlen.

9.2 Ansvarsbegrænsning ved produktansvar

9.2.1 E&C er ikke overfor Køber ansvarlig for skade forvoldt af den solgte leverace:
a) på fast ejendom eller løsøre,
b) på produkter, der er fremstillet af Køber,
c) på produkter, hvori indgår produkter, der er fremstillet af Køber, eller
d) på fast ejendom eller løsøre, som produkter omfattet af punkt b) eller c) forårsager (grundet den solgte leverance).

9.2.2 E&C er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab.

9.2.3 Såfremt en tredjemand kan vælge at gøre et krav som beskrevet i punkt 9.2.1-9.2.2 gældende mod E&C og Køber, og helt eller delvist gennemfører kravet mod E&C, skal Køber – i den udstrækning E&C overfor tredjemand pålægges ansvar – skadesløs holde E&C.

​9.2.4 Såfremt tredjemand fremsætter krav mod Køber om erstatning i henhold til dette punkt 9.2, skal Køber straks skriftligt underrette E&C herom.
9.2.5 E&C og Køber er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen. Det indbyrdes forhold mellem E&C og Køber kan dog afgøres ved voldgift, jf. nedenfor.

10. Ejendomsret (ejendomsforbehold)
10.1 Ejendomsretten til den leverede leverance (inklusive alt tilbehør) forbliver hos E&C eller den, til hvem E&C har transporteret sin ret, indtil hele købesummen (inklusive renter og omkostninger) for leverancen er erlagt fuldt ud til E&C, eller den til hvem E&C har transporteret sin ret.

10.2 Så længe den fulde købesum (inklusive renter og omkostninger) for leverancen ikke er betalt, er Køber uberettiget til at sælge, pantsætte, klausulere eller på anden lignende måde disponere over leverancen. I samme periode er Køber endvidere forpligtet til at holde leverancen forsikret mod skader som følge af brand, vand, tyveri og hærværk for et beløb, der til enhver tid dækker værdien i handel og vandel af leverancen, dog minimum for et beløb svarende til E&C’s til enhver tid værende tilgodehavende hos Køber grundet leverancen.

11. Transport af rettigheder
11.1 E&C er berettiget til at overdrage sine rettigheder under aftalen om salg af leverancen til tredjemand til eje eller sikkerhed. E&C er forpligtet til at underrette Køber om en sådan overdragelse.

11.2 Køber kan alene overdrage eller på anden måde overlade sine rettigheder under aftalen om køb af leverancen, såfremt E&C forudgående skriftligt godkender dette.

12. Ansvarsfrihed (force majeure)
12.1 E&C’s forpligtelser under aftalen om salg af leverancen bortfalder, såfremt en af følgende omstændigheder indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindre dens opfyldelse, eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld for E&C: Arbejdskonflikt, brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelse af tilsvarende omfang, militær rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør, omfattende uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra E&C’s leverandører og enhver anden omstændighed som E&C ikke er herre over.

12.2 Det påhviler E&C uden ugrundet ophold skriftligt at underrette Køber om eksistensen af en omstændighed, der medfører ansvarsfrihed i henhold til punkt 12.1.

13. Tvistigheder og retsgrundlag
13.1 Uoverensstemmelser mellem E&C og Køber som ikke kan bilægges ad forhandlingens vej, forelægges en voldgiftsret bestående af tre medlemmer hvoraf to udpeges af henholdsvis E&C og Køber, hvorpå de to medlemmer i fællesskab udpeger et tredje medlem, der skal fungere som opmand.

13.2 Såfremt der ikke opnås enighed om det tredje medlem, udpeges dette af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København.

13.3 Voldgiftsretten sættes i København. Voldgiftsrettens behandling af sager skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om voldgift.

13.4 Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen om salg af leverancen skal bedømmes efter dansk ret.

(+45) 66 133 941
kristian@eickhoff.dk
This site is registered on wpml.org as a development site.